13 czerwca 2024

Zaproszenie na ZWZA 2024 za 2023

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354 083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., godzina 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali kinowej kina JANOSIK w Żywcu pod adresem: Jana III Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Zatwierdzenie porządku obrad,
6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2023,
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosków Zarządu
w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2023,
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w roku 2023,
11) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w roku 2023,
12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
13) Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2023,
14) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, polegającej na uchyleniu dotychczasowej treści § 9 ust. 4, tj.:
„Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw następować będzie bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”
i nadaniu mu następującego nowego brzmienia:
„Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw następować będzie za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

15) Wolne wnioski i pytania,
16) Omówienie spraw bieżących.
Materiały związane z porządkiem obrad oraz sprawozdania będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej spółki pod adresem: https://browarwrezel.pl/strefa-akcjonariusza w „szarym oknie”: ZWZA 2024 za 2023. Akcjonariusze mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania wydania odpisów tych dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 czerwca 2024 roku poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@browarwrezel.pl .

*Prace z badaniem SF są na etapie końcowym i będzie jeszcze do tych informacji przedłożone sprawozdanie z badania.

Z poważaniem,

Adrian Kukuła
Prezes Zarządu
Browar Wrężel S.A.

Zaproszenie na ZWZA 2024 za 2023

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi piwnymi wybrykami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj świeże treści prosto na swoją skrzynkę e-mail.

Śledź naszą aktywność
w mediach społecznościowych!