14 września 2022

Zaproszenie na ZWZA spółki Browar Wrężel dnia 30-09-2022 za rok 2021

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 30 września 2022 r., godzina 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się

w sali kinowej kina JANOSIK w Żywcu pod adresem: Jana III Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,

4)      Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)      Zatwierdzenie porządku obrad,

6)      Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,

7)      Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,

8)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,

9)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,

10)   Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021,

11)   Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021,

12)   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,

13)   Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,

14)   Wolne wnioski i pytania,

15)   Omówienie spraw bieżących.

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi piwnymi wybrykami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj świeże treści prosto na swoją skrzynkę e-mail.

Śledź naszą aktywność
w mediach społecznościowych!