5 lipca 2021

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wpisu do Rejestru Akcjonariuszy

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wpisu do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego Przez Dom Maklerski Nawigator z Warszawy, akcjonariuszy, którzy do dnia 05-07-2021 nie zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy.

* jeśli Twoje akcje są widoczne w rejestrze akcjonariuszy możesz zignorować to ogłoszenie
** jeśli NIE, jest to informacja, że zarząd podjął decyzję o wpisie automatycznym akcjonariuszy którzy nie poczynili w tej kwestii należytych działań
*** akcjonariusze którzy zostaną wpisani do rejestru w ten sposób nie będą mieli utworzonych kont w aplikacji DMN
**** aby utworzyć takie konto w późniejszym terminie, należy kontaktować się z Dom Maklerski Navigator S.A. | www.dmnavigator.pl | Twarda 18 | 00-105 Warszawa | Tel: +48 22 630 83 33 | E-mail: rejestr@dmnavigator.pl

Co do prawnych szczegółów – informacja poniżej.

W pierwszej kolejności wskazuję, że zgodnie ze stanowiskiem UODO (w załączeniu broszura newslettera UODO z sierpnia 2020 r.),  podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, któremu spółka przekaże dane akcjonariuszy jest odrębnym administratorem danych, bowiem dysponuje własnymi, określonymi w Kodeksie spółek handlowych celami przetwarzania danych zawartych w rejestrze (str. 7-8 newslettera). W związku z tym, z całą pewnością nie powinno dochodzić do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych w tym zakresie, a podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy zobowiązany jest do stosowania zasad tj. w szczególności do realizacji obowiązku informacyjnego. Jednak w  opracowanym kwestionariuszu dla akcjonariuszy, Browar Wrężel niejako wypełnia obowiązek informacyjny DM Navigator (odnosi się do strony internetowej DM NAVIGATOR zawierającymi informacje w tym zakresie).

Zgodnie z KSH Spółka jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, który zawiera m.in. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu bez określenia terminu dokonania tego żądania. Jednakże, za akcjonariusza uznaje się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Z uwagi na powyższe, w naszej ocenie można oprzeć udostępnienie danych akcjonariuszy na podstawie art. 6 ust. lit c) RODO, tj. na podstawie realizacji obowiązków prawnych ciążących na BROWARZE WRĘŻEL z tym jednak zastrzeżeniem, iż dane przekraczające zakres wskazany w przepisach, winny być udostępnianie na podstawie zgody akcjonariusza (w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu na potrzeby utworzenia oraz obsługi konta w systemie online Rejestr Akcjonariuszy). DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. posiada własne podstawy przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy – związane z realizacją ciążących bezpośrednio na nim obowiązków prawnych.

Poniżej wyciąg z przepisów:

Kodeks spółek handlowych
Art. 3281 [Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy] 
26)

 • 1. Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
 • 2. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
 • 3. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.
 • 4. Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący ten rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.
 • 5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Przy zawiązaniu spółki wyboru dokonują założyciele.

 Art. 3282 [Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy] 27)

 • 1. Spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszyz podmiotem wybranym zgodnie z art. 3281§ 5 .
 • 2. Rozwiązanie przez spółkę umowy, o której mowa w § 1, jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem art. 32811. Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące.
 • 3. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy stanowi podstawę do rejestrowania także praw poboru akcji oraz, o ile statut nie stanowi inaczej, powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

 Art. 3283 [Rejestr akcjonariuszy] 28)

 • 1. Rejestr akcjonariuszy zawiera:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3) datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;

4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;

6) na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;

7) na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;

8) na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;

9) wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;

10) ograniczenia co do rozporządzania akcją;

11) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

 • 2. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy.
 • 3. Jeżeli umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy tak stanowa, rejestr akcjonariuszy może, zamiast danych, o których mowa w § 1 pkt 1-4, 10 i 11, zawierać odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W takim przypadku dane, o których mowa w § 1 pkt 6, nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.

 Art. 3284 [Dokonanie wpisu] 29)

 • 1. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
 • 2. W przypadku zajęcia praw majątkowych akcjonariusza przez komornika sądowego w trybie art. 9113§ 2Kodeksu postępowania cywilnego, a także w przypadku przekazania zawiadomienia przez organ egzekucyjny w trybie art. 95a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy, ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw majątkowych akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.
 • 3. Przed wpisem w rejestrze akcjonariuszy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 2, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis.
 • 4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
 • 5. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
 • 6. Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją.
 • 7. O dokonanym wpisie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę. W przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.

 Art. 3285 [Jawność rejestru] 30)

 • 1. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.
 • 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 • 3. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.

Art. 343 [Legitymacja akcjonariusza]

 • 1.61)Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Art. 68n [Przetwarzanie danych]

 1. Dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane na podstawie przepisów niniejszego działu mogą być przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia spółce giełdowej identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy spółki.
 2. Spółka giełdowa zaprzestaje przetwarzania danych osobowych akcjonariusza przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego działu najpóźniej z upływem 12 miesięcy od dnia powzięcia informacji o tym, że dana osoba przestała być akcjonariuszem spółki.

Pliki do pobrania:

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi piwnymi wybrykami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj świeże treści prosto na swoją skrzynkę e-mail.

Śledź naszą aktywność
w mediach społecznościowych!