15 września 2021

Zaproszenie na ZWZA w dniu 29-09-2021 za rok 2020

Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 29 września 2021 r., godzina 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali kinowej kina JANOSIK w Żywcu pod adresem: Jana III Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Zatwierdzenie porządku obrad,
6) Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
7) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, w tym także za okres od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w roku 2020,
12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020,
13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
14) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020,
15) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za okres od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
16) Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
17) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, polegającej na:
a) Uchyleniu dotychczasowej treści § 16 ust. 2, tj.:
„Kadencja Zarządu trwa 3 lata.”
i nadaniu mu następującego nowego brzmienia:
„Kadencja Zarządu trwa 5 lat”.
b) Uchyleniu dotychczasowej treści § 20 ust. 2, tj.:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków.”
i nadaniu mu następującego nowego brzmienia:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata i jest wspólna dla wszystkich członków”.
18) Wolne wnioski i pytania,
19) Omówienie spraw bieżących.
W dniu jutrzejszym tj. 16-09-2021, zostanie rozesłany arkusz-formularz zapisu dla chętnych do wzięcia udziału w WZA. Formularz rozsyłamy w celu usprawnienia przebiegu WZA, aby wcześnie na podstawie zebranych danych przygotować wstępnie wypełnione karty do głosowania dla każdego z obecnych Akcjonariuszy.

Adrian Kukuła – Prezes Zarządu

Projekt uchwał na ZWZA w dniu 29-09-2021 za rok 2020

Zaproszenie na ZWZA w dniu 29-09-2021 za rok 2020

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi piwnymi wybrykami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj świeże treści prosto na swoją skrzynkę e-mail.

Śledź naszą aktywność
w mediach społecznościowych!