16 czerwca 2023

Zaproszenie na ZWZA spółki Browar Wrężel dnia 30-06-2023 za rok 2022 oraz 2021

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., godzina 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali kinowej kina JANOSIK w Żywcu pod adresem: Jana III Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Zatwierdzenie porządku obrad,
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
 12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2022,
 13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz wniosków Zarządu
  w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2022,
 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 16. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
  w roku 2022,
 17. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
  w roku 2022,
 18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 19. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022,
 20. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji oraz ze składu Zarządu Spółki,
 21. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 22. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, polegającej na uchyleniu dotychczasowej treści § 16 ust. 1, tj.: „Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób” i nadaniu mu następującego nowego brzmienia: „Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 osób”,
 23. Wolne wnioski i pytania,
 24. Omówienie spraw bieżących.

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi piwnymi wybrykami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj świeże treści prosto na swoją skrzynkę e-mail.

Śledź naszą aktywność
w mediach społecznościowych!